Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ten Commandments - Shabbos (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 38 min
Ten Commandments 3 - Shabbos, Brit Mila and Oral Law (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 46 min
Teshuva - 10-5-92 Rabbi Yitzchak Breitowitz 62 min
Teshuva - Becoming the Real You 5776 Rabbi Yitzchak Breitowitz 87 min
Teshuva - Redefining The Past Rabbi Yitzchak Breitowitz 41 min
Teshuva - Returning Our Essential Selves Rabbi Yitzchak Breitowitz 56 min
Teshuva Drasha (Matan 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 78 min
The Exodus As a Paradigm for Spiritual Liberation (2015) Rabbi Yitzchak Breitowitz 125 min
The Meaning of Kol Nidrei 5776 Rabbi Yitzchak Breitowitz 48 min
The Meaning of Shabbat Rabbi Yitzchak Breitowitz 33 min
The Meaning of the Exodus (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 50 min
The Precious Gift of Shabbos Rabbi Yitzchak Breitowitz 50 min
The Purpose of Galus Mitzraim Part 1 (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 37 min
The Purpose of Galus Mitzraim Part 2 (Center 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 44 min
The Shofar Rabbi Yitzchak Breitowitz 50 min
The Symbols of the Seder as a Lesson For Us Rabbi Yitzchak Breitowitz 7 min
Thoughts on Chanuka (Beit Avi Chai 5776) Rabbi Yitzchak Breitowitz 71 min
Thoughts on Rosh Hashana (Raanana Elul 5775) Rabbi Yitzchak Breitowitz 69 min
Thoughts on Rosh Hashana (Ramat Eshkol Women Group 5775) Rabbi Yitzchak Breitowitz 110 min
Thoughts on Tekiat Shofar (Mechina 5775) Rabbi Yitzchak Breitowitz 37 min
Three Weeks Rabbi Yitzchak Breitowitz 55 min
Three Weeks Rabbi Yitzchak Breitowitz 47 min
Tisha B'Av 5773 Rabbi Yitzchak Breitowitz 59 min
Tisha B'Av 5773 Rabbi Yitzchak Breitowitz 59 min
Tisha B'Av 5773 - Explanation to Kinnos 26, 27, 29, 34 Rabbi Yitzchak Breitowitz 32 min